Đắp phù điêu tại Biên Hòa Đồng Nai, mặt tiền đắp phù điêu