Đắp phù điêu tại cần thơ, phù điêu cột, mặt tiền chuyên nghiệp